Die geskikte kandidaat is ʼn emosioneel volwasse persoon wat noukeurig, onafhanklik, onder druk en goed in spanverband kan werk. Selfgemotiveerdheid en ʼn ondersoekende entrepreneursingesteldheid is verdere kernvereistes van die posisie.

 

U is toepaslik gekwalifiseerd met ʼn graad en/of diploma in Finansiële Rekeningkunde en/of administrasie naamlik, B Comm/pt en of gelykwaardige diploma. U het minstens drie jaar ondervinding in ʼn soortgelyke posisie en verdere bewese ervaring sal in u guns tel.

U is rekenaarvaardig in MS Office, die Internet en beskik oor ʼn geldige E of EB voertuiglisensie.

 

U sal rapporteer aan die Hoofbestuurder: Finansies en Administrasie en verantwoordelikhede sluit in:

  • Maandelikse afsluiting van proefbalanse tot op bestuurstaat vlak;
  • Rekonsiliasie van kontrole rekenings op maandeinde;
  • Uitvoer van interne nakomings toetse en transaksie nasiening;
  • Koördineer eksterne oudit en verseker voldoening aan toepaslike en effektiewe monitering van interne kontroles;
  • Nakoming van statutêre vereistes t.o.v. bogenoemde take;
  • Algemene administrasie verbonde aan die rekenkundige afdeling (rekordhouding, notules, liassering, verslagdoening, ens);
  • Periodieke rapportering, verslag voorbereiding en data vaslegging t.o.v. finansiële verslae, strategie, prosesse en werksaamhede.

Voordele sluit in: lidmaatskap tot ʼn uitstekende aftree- en mediesefonds; ruim verlof en ʼn jaarlikse bonus.

 

Rig aansoeke met ʼn aansoekbrief, volledige CV en afskrif van Identiteitsdokument aan:

Die Groep Menslike Hulpbronnebestuurder

Posbus 544

Upington

8800

Aansoeke kan gefaks word na (054) 3324408 of per e-pos gestuur word aan: hr@owk.co.za Vir meer inligting kan u met Eduard Mostert skakel op 054 3378800. U kan ook ons webtuiste besoek by www.orangeriverwines.com

Sluitingsdatum vir aansoeke is 20 Julie 2018

 

Kandidate wat geen reaksie ontvang vier weke na die sluitingsdatum nie, kan aanvaar dat hul aansoek onsuksesvol was. Die werkgewer is onder geen verpligting om die posisie te vul nie


Copyright © 2018

Professional Web Site Design